قرضه مرابحه گروپی زنان نوع خدمات مالی اسلامی (مرابحه) است که برای ایجاد درآمد مالی توسط خانم ها برای افزایش دادن سرمایه های فعلی/ و یا ثابت جهت خریدن اموال، تجهیزات، وسایط نقلیه، زمین و تعمیر برای تجارت میباشد.

جزییات محصول قرار ذیل اند:

  • گروپ ها / مشتریان مورد هدف خانم های تجارت پیشه
  • اندازه/تعداد گروپ: 2 الی 6 نفر
  • مقدار حد اعظمی قرضه برای هر مشتری: 10,000 – 70,000 افغانی
  • مدت قرضه: حد اقل 6 ماه و حد اکثر 18 ماه
  • مقررات خاص ،وثیقه حتمی نیست
  • تایید وکیل گذر