موافقت نامه مرابحه تجارتی یک نوع خدمات مالی اسلامی (مرابحه) میباشد،که جهت ایجاد عواید از طریق فعالیت ها توسط آقایان/خانم ها غرض افزایش سرمایه جاری/ثابت ،خرید اجناس،ضرویات،وسایط ،زمین وخانه برای تجارت میباشد. این محصول قرضه های انفرادای برای آقایان/خانم های که دارایی تجارت بوده ومیخواهند این قرضه را برای افزایش سرمایه وعواید تجارت استفاده نمایند میباشد.

ویژه گی ها:

  • هدف این قرضه کمک به فعالیت های تجاری میباشد.
  • مدت قرضه ۶ الی ۲۴ ماه
  • مقدار قرضه؛ از۱۰۰۰۰افغانی الی ۵۰۰۰۰۰ افغانی
  • وثیقه مورد نیاز قباله خانه برای قرضه های بالاتر از ۱۰۰۰۰۰ افغانی میباشد
  • برای این قرضه داشتن دو ضامن لازمی است:

    • ضامن مالی آقایان و خانمهای تجارت پیشه که تجارت شان ظرفیت تضمین قرضه را داشته باشد
    • ضامن فامیلی که یکی از اقارب نزدیک شخص قرضه گیرنده است.