فینکا افغانستان فعالیتهای های خویش را در اگست 2003 با ماموریت قرضه دهی برای اهداف تولیدی و در نتیجه ایجاد شغل و فراهم نمودن دسترسی به خدمات مالی رسمی برای خانواده های کم درآمد آغاز نمود. از زمان آغاز، فینکا افغانستان قادر به توسعه دارایی ها و سپرده گردیده است

ویژه گی ها:

  • این قرضه برای کشاورزان و افراد که مشغول فعالیتهای نگهداری و تجارت مواشی در شهرها و مناطق روستایی داده میشود.
  • مبلغ قرضه از۱۰۰۰۰ الی ۲۰۰۰۰۰ افغانی نظر به توانمندی مشتری میباشد.
  • این نوع قرضه از ۱ الی ۸ ماه مهلت باز پرداخت دارد.
  • مدت قرضه از 6 – 24 ماه میباشد.
  • وثیقه مورد نیاز قباله خانه برای قرضه های بالاتر از ۱۰۰۰۰۰ افغانی میباشد
  • برای این قرضه داشتن دو ضامن لازمی است:

    • ضامن مالی آقایان و خانمهای تجارت پیشه که تجارت شان ظرفیت تضمین قرضه را داشته باشد
    • ضامن فامیلی که یکی از اقارب نزدیک شخص قرضه گیرنده است.