مشتریان مورد هدف برای این نوع قرضه، کارفرمایان کوچک و متوسط اند.

اولویت فینکا افغانستان برای انتخاب مشتریان:

 • مشتریان فعلی قرضه متوسط که دوباره درخواست قرضه می کنند.
 • مشتریان برحالیکه قرضه کوچک خود را پرداخت نموده اند( حداقل بعدازشش ماه استفاده قرضه خودرا بازپرداخت کرده باشند) و برای قرضه های متوسط تجارتی درخواست می دهند.
 • مشتریان قرضه های کوچک که بعد ازبازپرداخت نیاز به قرضه های بزرگتر دارند.
 • مشتریان جدید که توسط مشتریان برحال قرضه های کوچک و متوسط معرفی شده باشند.
 • خانم ها/آقایان که:

  • شرکت تولیدی داشته باشند
  • شرکت خدماتی داشته باشد
  • تجارت داشته باشند

ویژه گی های این نوع قرضه:

 • هدف قرضه فعالیت های تجارتی سود بخش
 • مدت قرضه از 6 الی 36 ماه است
 • اندازه قرضه از 501,000 افغانی الی 3,000,000 افغانی، بر اساس ظرفیت مشتری
 • وثیقه مورد نیاز قباله شرعی و عرفی میباشد.
 • برای این قرضه داشتن دو ضامن لازمی است:

  • ضامن مالی آقایان و خانمهای تجارت پیشه که تجارت شان ظرفیت تضمین قرضه را داشته باشد
  • ضامن فامیلی که یکی از اقارب نزدیک شخص قرضه گیرنده است.
درخواست آنلاین