2: باز دید از ساحه

آمرین قرضه های فینکا برای جمع آوری معلومات، خانه و محل تجارت شما را می بیند.

3: آموزش مشتریان

آمرین قرضه های فینکا، شما را در مورد قرضه ومدیریت پول آموزش میدهد.

1: درخواست قرضه

شما با آمرین قرضه های فینکا برای خانه پری و تهیه درخواست قرضه همکاری میکنید.

پروسه قرضه

4: تاییدی قرضه

کمیته قرضه های فینکا اسناد ومدارک درخواست قرضه شما را ارزیابی میکند.

6: باز پرداخت قرضه

شما در وقت تعیین شده از طرف نمایندگی ما، قسط ماهانه قرضه خویش را پراخت میکنید.

5: توزیع قرضه

شما تذکره تابعیت خویش را اریه نموده و قرضه تان را به شکل نقدی از نمایندگی ما میگیرید.

1: درخواست قرضه

شما با آمرین قرضه های فینکا برای خانه پری و تهیه درخواست قرضه همکاری میکنید.

2: باز دید از ساحه

آمرین قرضه های فینکا برای جمع آوری معلومات، خانه و محل تجارت شما را می بیند.

3: آموزش مشتریان

آمرین قرضه های فینکا، شما را در مورد قرضه ومدیریت پول آموزش میدهد.

4: تاییدی قرضه

کمیته قرضه های فینکا اسناد ومدارک درخواست قرضه شما را ارزیابی میکند.

5: توزیع قرضه

شما تذکره تابعیت خویش را اریه نموده و قرضه تان را به شکل نقدی از نمایندگی ما میگیرید.

6: باز پرداخت قرضه

شما در وقت تعیین شده از طرف نمایندگی ما، قسط ماهانه قرضه خویش را پراخت میکنید.