دفتر مرکزی فینکا افغانستان

نمایندگی های زون کابل:

مندوی
منزل سوم صفا مارکیت،
مقابل تکیه خانه عمومی چندول، شهر کابل
0791153650

کوته سنگی
منزل دوم اریانا مارکیت،
کوته سنگی، شهر کابل
0791153767

دشت برچی
منزل دوم حمید بزنس سنتر،
سرک عمومی  دشت برچی،
ایستگاه نقاش، شهر کابل
0791153744

کارته نو
منزل سوم منگل بزنس سنتر،
سرک دوم کارته نو، شهر کابل
0791153672

چاریکار
منزل دوم مارکیت عمر احمد پروانی، مقابل کوچه زیارت صادقی پادشاه (رح)
شهر چاریکار، پروان
0791153632

آرزان قیمت
منزل دوم مارکیت عبدالحنان، ساحه ارزان قیمت،
مقابل ناحیه دوازدهم، شهر کابل
0791153798

خیرخانه
منزل سوم مارکیت تجارتی اطلس، سرک عمومی لیسه مریم، ایستگاه خشت اوختیف، ناحیه یازدهم، شهر کابل
0791153620

قلعه  فتح الله
منزل دوم مارکیت بحرین پلازا، جوار باختر بانک،
مدینه بازار، شهر کابل
0791153823

قلعه نو
منزل دوم ماریکت علی جان، سرک عمومی دشت برچی، ایستگاه قلعه نو، شهر کابل
0791153643

نمایندگی های زون شمال

بلخ- شهر مزار شریف
منزل دوم الیاس مارکیت، کوچه سیاه گرد،
شهر مزار شریف،
0791154031

بلخ – نهرشاهی
منزل دوم ماریکت بلیحکا، دروازه جنوب غرب چوک
غضنفز، دروازه بلخ، شهر مزار
0791154051

سرپل
منزل دوم مارکیت معلم فضل الدین، بلاک تجارها،
مرکز شهر سرپل
0791154110

جوزجان – شبرغان
منزل دوم مارکیت تجارتی عیسی و مخی بای،
رسته چپلی فروشی، شهر شبرغان
0791154160

سمنگان – شهر ایبک
منزل اول مارکیت راحت، جوار لیسه ملکه اجانی
،شهر ایبک
0791154130

بغلان – شهر پلخمری
منزل دوم غزنوی مارکیت، شهر پلخمری،
بغلان
0791154011

تخار – تالقان
منزل سوم مارکیت غلام شاه، رسته زرگری،
شهر تالقان
0791154015

بدخشان – کشم
منزل دوم هوتل انجینر محب الله، بازار کشم،
شهرستان کشم
0791153886

شان – فیض آباد
منزل سوم مارکیت تجارتی بدخشان،
شهر نو فیض آباد
0791153866

نمایندگی های زون غرب

هرات – جکان
منزل سوم ساختمان آهن آلات هرات، سرک عمومی
جکان، ناحیه ششم، شهر هرات
0791154203

هرات – چوک سینما
اول جاده مخابرات، روبروی هوتل دریا، جاده قوماندانی
ناحیه سوم، شهر هرات
0791154182

هرات – حاجی عباس
منزل دوم عینک فروشی نور، سرک شش متره حاجی حیدر،
، سرک توحید، شهر هرات
0791154175