بسوی آینده درخشان

در سراسر افغانستان خانم ها یک بخش آسیب پزیر در اجتماع بوده. تمویل و کمک نمودن فامیل برای ایشان مشکل بوده و زمینه کار و تحصیل نیز مشکل است. اما با دستیابی به کمک های مالی خانم های افغانستان میتوانند آینده ایشان را تغیر دهند. کبرا نیز همانند سایر خانم های افغانستان است. کبرا مادر سه طفل بوده و 47 سال عمر دارد و مشتری فینکا از سال 2009 تا بحال میباشد. صنعت دست دوزی پیشه ایشان است و توانسته با استفاده از قرضه 5000 افغانی فینکا تجارتش را رشد دهد و نیز یک کارگاه را ایجاد نماید. خوشبختانه امروز سرمایه تجارت ایشان به 500000 افغانی میرسد و زمینه کار را برای بیشتر از 60 خانم محیا ساخته است.

کبرا در صدد وسیع کردن تجارتش بوده و خواهان بدست آوردن جواز تجارتی از نهاد حمایت از سرمایه گزاری در افغانستان است تا بتواند صنعتش را به خارج ( هندوستان، تاجکستان، چین، پاکستان، دوبی) بفروش برساند. موفقیت ایشان در سطح افغانستان قابل تمجید است.
به تاریخ 8 جون 2015، کبرا جایزه مقام نخست ” بهترین داستان سال” را از سوی مجتمع قرضه های کوچک افغانستان بدست آورد. ایشان در حین سخنرانی اش از کمک های مالی فینکا ابراز امطنان نموده و خواهان کمک های مزید گردید.