فینکا افغانستان انواع مختلف خدمات مالی را در قالب قرضه های کوچک ارایه میکند. خدمات ما بطورخاص، برای افرادیست که تجارت های کوچک ومتوسط دارند. هرنوع از خدمات ما بر مبنای تحقیقات فراگیر درمورد دانستن و کشف نیازهای جامعه تنظیم و ساخته شده است. ما کوشش نمودیم که قرضه های خود را از طریق اسانترین پروسه های ممکن، در دسترس افراد واجد شراط قرار دهیم. چون هدف ما تنها قرضه نیست بلکه ما در قبال رشد اقتصاد جامعه مسؤلیت کامل داریم.

قروض انفرادی

قروض اسلامی

محصولات مطابق نیازمندیهای شما