کارمندان ما بزرگترین سرمایه و نیروی محرک برای موفقیت ما میباشند. آنها برای ایجاد و نگهداری فضای مثبت کاری در داخل سازمان کمک فوق العاده مینمایند. مدیریت ما متعهد به آوردن تغیرات ملموس در کشور از طریق تامین خدمات مالی مسوولانه برای افراد واجد شرایط با درنظرداشت شفافیت، صمیمیت واعتماد میباشند. کارمندان ما در شرایط کار مکنند که هر کسبه کار، تاجر وافراد صنعت پیشه در کشور برای رشد تجارت و بهبود سطح زندگی وکارشان و همچنین برای بهتر ساختن آینده ای اطفالشان، به خدمات مالی ضرورت دارند اما بصورت همه جانبه دسترسی ندارند.
ما گزینه وفرصت های شغلی زیاد را پیشکش مینماییم که در آن فرصت های نامحدود برای آموزش و ارتقای ظرفیت کاری قرار دارد. ما اطمینان داریم که هر فرصت شغلی در اداره ما، یک چانس خوب برای کار در یک محیط مناسب و اموزشی میباشد. ما افرادی را استخدام میکنیم که در ایجاد ارتباطات با مشتریان ما و ترویج فرهنک کاری، مثمر و شایسته میباشند. فینکا برای تمام کارمندانش اعم از آمرین، مدیران و رئیسان عمومی فرصت های مناسب ترقی و پیشترفت را نه تنها در افغانستان بلکه در نمایندگی های دیگر فینکا در سراسر جهان فراهم میسازند. محیط کاری فینکا افغانستان یک محیط خلاق بوده که زمینه ای نو آوری در هر سطح کاری فراهم میباشد. شرایط کاری ما سهل و آسان است و شما میتوانید سایت های اجتماعی فینکا افغانستان را تعقیب نموده و به بست های مورد علاقه ای خویش درخواستی ارسال نمایید. اگر مایل هستید که با ما کار کنید، لطفاً خلص سوانح خود را به آدرس hr@finca.af ارسال نمایید.

فرصت کاریابی