سهامدان

شرکت فینکا امپکت فایننس دارای سه سهامدار عمده میباشد:

کوپراتیف قرضه های کوچک فینکا (FINCA Microfinance Cooperatief U.A.)
کوپراتیف قرضه های کوچک فینکا یک تامین کننده خدمات مالی کوچک برای متشبثین کم درامد میباشد. این کمپنی در شهر امیستردام هالند موقعیت دارد و به عنوان شاخه ای از موسسه فینکا انترنشنل (FINCA International LLC) کار میکند.

شرکت فینکا مایکروفایننس هولدینگ ال ال سی (FINCA Microfinance Holding LLC.)
شرکتت اف ایم ایچ (FMH) مالک کمپنی های فینکا در تمام جهان میباشد. هدف از ایجاد این کمپنی به وجود اوردن هماهنگی بین تامین خدمات مالی و ایجاد سیستم مسؤلیت پذیر اجتماعی به منظور براورده ساختن ماموریت فینکا میباشد که عبارت است از کمک به قشر کم درامد جامعه در راستای ایجاد شغل، بالابردن سطح درامد و استندرد زندگی. این مؤسسه مسؤلیت تمام نمایندگی های فینکا در سرتاسر جهان و ایجاد یک شبکه جهانی را برعهده دارد.

فینکا انترنشنل ال ای سی (FINCA International LLC)
فینکا انترنشنل یک مؤسسه جهانی غیر انتفاعی میباشد که حدود ۱.۸ میلیون فرد را تحت پوشش خدمات مالی قرارداده است و در ۲۰ کشور دنیا فعالیت دارد. این نهاد، خدمات مالی را به منظور ایجاد شغل، افزایش درامد خانوادها و کاهش فقر، ارایه میکند.

همکاران ما

فینکا افغانستان با تعداد زیادی از همکاران محلی کار می کند

تسهیلات حمایت از سرمایه گذاری قرضه های کوچک در افغانستان
تهیه کمک های تخنیکی و بودجه وی برای ساخت سکتور قرضه های کوچک در افغانستان.

انجمن قرضه های کوچک افغانستان
شبکه ملی توسعه انجمن مالی در افغانستان

نجمن مالی وبانکداری افغانستان
تهیه آموزش وتحقیق برای بخش مالی وبانکداری افغانستان

TRIPLE JUMP
کمک به توسعه متداوم اقتصاد بازارهای در حال رشد با تسهیل سرمایه گذاری در شرکت های کوچک است

DEUTSCHE BANK
بانک دویچه بانکداری جهانی و خدمات مالی را در سرتاسر جهان ارایه میکند و دفتر مرکزی آن در بانک دویچه در برج های دوقلوی فرانکفورت المان است

بانک الفلاح
بانک الفلاح یک بانک خصوصی در پاکستان متعلق به ابوظبی گروه ابو است

سهامداران جهانی

ما تعهد برای کاهش فقر، سرمایه گذاری مسؤلانه و ایجاد سرمایه برای متشبثین کم درامد داریم تا بتوانیم با ایجاد شبکه جهانی خدمات خویش را به دورترین نقاط جهان برسانیم.

سهامداران جهانی