فینکا افغانستان برای مشتریان درمرکز و ولایات بخصوص خانم ها،اقلیت ها ومهاجرین عودت کننده را به شکل گروپی وانفرادی خدمات قرضه ارایه نموده است. فینکا افغانستان اولین نهاد قرضه دهی در کشور میباشد که خدمات مالی شرعی را که در مطابقت با اساسات اسلام میباشد پیشکش نمود در 2003.
فینکا یکی از قدیمی ترین ونیکنام ترین نهاد قرضه دهی در دنیاست که در حال حاضر در 23 کشور ،در افریقا،یوریشیا،امریکای لاتین ومنطقه شرق میانه/جنوب آسیا فعالیت دارد.