هیئت مدیره

هیئت مدیره فینکا افغانستان به ماموریت ما تنوع تجربه و تعهد به ارمغان می آورد

زرلشت وردک

رئیس

بیشتر بخوانید

ولکر رینر

عضو بورد

بیشتر بخوانید

دانیل اسمیت

عضو بورد

بیشتر بخوانید

جیفری اسمیت

عضو بورد

بیشتر بخوانید

رادیول میتوف

عضو بورد

بیشتر بخوانید

مریدولا ساینی

عضو بورد و رییس کمیته معلوماتی تکنالوجی

بیشتر بخوانید

اعضای کمیته تفتیش فینکا افغانستان

ولکر رینر

عضو بورد

جیفری اسمیت

عضو بورد

رادیول میتوف

عضو بورد

تیم مدیریت

تیم مدیریت ما تجارب وسیع،مهارت های مسلکی و تخصص خویش را از کمپنی های مختلف آورده اند

سید محمد علی رونق

ریس عمومی عملیاتی

بیشتر بخوانید

عبدالکبیر خان

مدیر عمومی مالی

بیشتر بخوانید

سندیپ شرما

رییس عملیاتی

بیشتر بخوانید

سید‌ زکریا هاشمی

رییس امور حقوقی و دبیر بورد شرکت

بیشتر بخوانید

سلطان حمید قرار

مدیر تفتیش داخلی

بیشتر بخوانید

مصطفی هاند

مدیر زون مرکزی

بیشتر بخوانید

علی مهدی حسنی

مدیر بازاریابی و توسعه خدمات

بیشتر بخوانید

شاهد احمد

مدیرتکنالوژی معلوماتی

بیشتر بخوانید

عبدالمجید ندیم

مدیرزون-کابل-۱

بیشتر بخوانید

شجاع الدین جلالی

مدیرزون-کابل-۲

بیشتر بخوانید

شکر محمد جویا

مدیر زون-هرات

بیشتر بخوانید

نجیب الله منصوری

مدیر زون-مزار

بیشتر بخوانید

ظهورالله شریفی

مدیر زون-قندوز

بیشتر بخوانید

فینکا بین الملل

مدیریت عالی فینکا بین الملل بیشتر از 12000 کارمند را در موسسات جهانی رهبری مینمایند

مدیریت جهانی