شرکت فینکا امپکت فایننس (FINCA Impact Finance) به تازگی استراتیژی جدیدی را به عنوان D&I (تنوع و انعطاف) به استراتیژی عمومی نمایندگی هایش در جهان، اضافه کرده است. هدف اصلی این استراتژی، تمرکز بر برابری نسبت عادلانه مردان و زنان و اشتراک انان در یک اداره است. دلیل توسعه چنین استراتژی، مدیریت با در نظرداشت تنوع جنسیتی است تا بهتر از آنچه که توسط یک جنس قرار می گیرد، عمل صورت گیرد. دستیابی به تنوع جنسیتی در سازمانها مزایای متعددی به همراه دارد، از جمله میتوان افزایش کلی عملکرد کسب و کار، افزایش تعداد مشتریان، افزایش درآمد، افزایش منفعت و غیره را نام برد. با ترویج تنوع جنسیتی، شرکت ها نیز احتمال جذب افراد با جنسیت متنوع تر را بیشتر می کنند که در نهایت منجر به استخدام استعدادهای متنوع تر خواهد شد.