خانم زرلشت معاون رییس فینکا و دایرکتر زون ساحوی جنوب آسیا و خاورمیانه موضوع حساس بانکداری را در افغانستان برای شبکه سیپ (SEEP Network) به تاریخ 14 دسامبر 2018 در یک کنفرانس تیلیفونی که شامل PwC, World Vision، UN Women بود معرفی نمود. هدف از کنفرانس تیلیفونی این بود که شبکه های مختلف تجارب شان در بخش ظرفیت سازی خانم ها با هم شریک بسازند. خانم وردک به نمایندگی فینکا افغانستان، نمایندگی ویژه بانوان این اداره را معرفی نمود و در برنامه سیپ در بخش توانمند سازی خانم ها نشر نموده است. برای معلومات هر چه بیشتر ادرس ذیل بخوانید: https://seepnetwork.org/AWEF-Learning-Series