در ماه جون 2015، فینکا افغانستان حایز مقام نخست بهترین مشتری و مامور قرضه را در نشست مجموعی انجمن قرضه های کوچک افغانستان دریافت نمود.

کبرا که 47 سال عمر دارد و مادر سه طفل است، یکی از موفقترین مشتریان گروپی فینکا میباشد. ایشان در سال 2009 با استفاده ازاولین قرضه فینکا که به مقدار 5000 افغانی بود توانست یک دوکان تاسیس نماید که سرمایه فعلی اش به 500000 افغانی میرسد. همچنان وی به بیشتر از 60 تن از خانمها زمینه شغل را محییا نموده است. کبرا در حین سخنانش از کمک های مالی فینکا اظهار امطنان و رضایت نموده و امیدوار است تا با استفاده از قرضه های فینکا تجارتش را دردوبی، هندوستان، چین و پاکستان توسعه دهد. البته در عین حال، نماینده گان از سایرنهادها و موسسات مالی مانند نهاد حمایت از سرمایه گزاری در افغانستان، انجمن قرضه های کوچک و نماینده کمک های آمریکا برای جوامع بین الملل نیز حضور داشتند.