فینکا افغانستان جایزه خلاق سال 2017 از بخش مجلس سالانه نهاد قرضه های کوچک افغانستان به دست آورد. فینکا به هدف دسترسی ساده و کم هزینه قرضه برای مشتریان خویش این جایزه را به دست آورد که شامل سیستم بیومتریک، ارسال پیام آگهی برای مشتریان و همچنان توزیع قرضه آسان در ظرف نیم ساعت می باشد.