فینکا افغانستان به تاریخ ۴ اکتوبر سال ۲۰۱۸ از روز مشتری تجلیل به عمل آورد. این پروگرام در حضور مشتریان و کارمندان فینکا به منظور بلند بردن سطح آگاهی شان دایر شده بود تا مشتری های فینکا بتوانند بهترین از حقوق و امتیازات شان باخبر شوند. پروگرام با تماس انلاین با خانم زرلشت وردک دایرکتر ساحوی در بخش خاور میانه و آسیای مرکزی شروع گردید، بعدا رییس عمومی فینکا افغانستان در باره کار کرد های فینکا صحبت نمود.
پروگرام شامل تمثیل رویه کارمندان فینکا با مشتریان برخورد های مشتری با کارمندان جهت درک کردن مشکلات مشتریان و جوایز برای بهترین کارمندان سال در نظر گرفته شده بود.