سید محمد علی رونق رییس عمومی فینکا افغانستان، معلومات عمومی در مورد پروژه های مذکور را برای حضار که متشکل از مشتریان فینکا، مدیران نمایندگی های فینکا، کارمندان دفتر مرکزی فینکا و مهمانان خارجی، نماینده انجمن قرضه های کوچک افغانستان، نماینده مرکز حمایت از سرمایه گذاری خدمات مالی کوچک برای افغانستان، نماینده اداره انکشاف جهانی ایالات متحده و رسانه ها) ارایه نموده و تعهد کردند که بخش عملیاتی فینکا جهت تطبیق هر چه سریعتر این پروژه در تمام نمایندگی های فینکا عمل می نماید. در اخیر، محفل با قطع نوار و کیک و توزیع قرضه برای ۴ مشتری از طریق تبلیت و پروسه قرضه دهی متمرکز خاتمه یافت.