فینکا افغانستان با کپتل سیستر قرار داد یک ساله را امضا نمود، این قرار داد به ارزش ۲۵۰۰۰۰ دالر امریکایی می باشد. کپیتل سیستر یک نهاد امریکایی می باشد که برای پیشرفت و توانمند سازی زنان متشبث کار می کند. هدف از قرارداد این است که تعداد ۲۵۰۰ خانم در ظرف سه ماه بتوانند از طریق این پروژه قرضه بگیرند و خصوصا به خانم های که شامل قرضه های گروپی فینکا می باشد (قرضه مرابحه گروپی خانم ها). فینکا افغانستان بخاطر نهایی ساختن این قرارداد، از حمایت دفتر مرکزی فینکا در واشنکتن و نیز از تلاشهای آقای رادیول میتوف و جان اوزرسکی سپاسگذاری می نماید.