فینکا افغانستان در ماه سپتامبر 2018 دو نمایندگی جدید را در منطقه دهسبز و سرکوتل خیرخانه کابل افتتاح نمود. هدف از افتتاح این مارکیت ها این است که فینکا بتواند خدمات مالی را به حداکثر متقاضیان واجد شرایط قرضه پ، یشکش نماید.