فینکا افغانستان به تاریخ ۱۹-۲۰ ماه نوامبر سال ۲۰۱۸ در جلسه ملی زنان متشبث افغانستان اشتراک نمود. این جلسه توسط وزارت محترم تجارت و صنایع تدویر یافته بود و مقامات بلند رتبه دولتی در اشتراک نموده بودند که برگذاری این جلسه به ویژه برای حمایت سرمایه گذاری خانم های تجارت پیشه افغانستان بود.
سید محمد علی رونق رییس عمومی فینکا افغانستان در باره نقش زنان در اقتصاد و حمایت فینکا برای زنان در این بخش صبحت نمود و در اخیر این جلسه، تیم بازاریابی فینکا افغانستان جهت کمک برای خانم های تجارت پیشه محصولات و خدمات فینکا را به معرفی گرفتند ارایه نمود.